Văn bản
Luật Kiểm Toán Độc Lập
10:10 13/09/2013
Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/3/2011 quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ