Văn bản
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
01:03 25/01/2015
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tỉêt và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP^ ngày 13 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
02:41 20/01/2015
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ